تبلیغات
دنیای گل ها - گل سنبل 3
دنیای گل ها
ای که با نامت جهان آغاز شد* دفتر ماهم به نامت باز شد * دفتری کزنام تورونق گرفت * کار آن از چرخ بالاتر گرفت
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOMدما:

دمای گلخانه هایی که پیش رس کردن (forcing) در انها انجام می شود می تواند دارای چندین مرحله باشد در طی مراحل پیش رسی در طی مرحله اول پیاز ها نگهداری می شوند  در دمای 13-10 درجه سانتی گراد برای 2 روز پس منتقل می شوند به جایی با دمای 23 درجه سانتی گراد این افزایش دما اعمال می شود برای پیاز ها که پیش رس می شوند برای 1-26 دسامبر (دی وآذر ) . بعد از آن دمای 65f(18 درجه سانتی گراد ) استفاده می شود برای پیش رس کردن تاریخ 26 دسامبر تا 9 فبریه (دی – بهمن )و دمای 60-55f(16-13سانتی گراد) برای باقیمانده پیش رسی . سنبل ها پیش رس می شوند در خارج از فصل تا ساقه گل دهنده آنها سریهتر ظاهر شود وفاصله زمانی بین شروع پیش رسی تا فروش کاهش پیدا کند .

برای مراقبت ونگهدار نباید برده شوند برای کشت مستقیما" وبلافاصله . از اتاق ریشه زایی سرد به گلخانه با دمای 73f(23درجه سانتی گراد) بلکه باید دما ورطوبت به تدریج وآهسته افزایش یابد در غیر اینصورت جلوگیری می شود از گل  دهی (همان بیماری spitting)

نور :

طبق فهرست وبر نامه پیش رس در سرتا سر January(دی وبهمن ) گیاهان ممکن است نیاز داشته باشند به سایه برای رشد طولی برگها وساقه گل دهنده . سایبان می تواند ایجاد شود خیلی مناسب برای گیاه بوسیله روزنامه و............روزنامه ویا تکه ای پارچه  که برای ایجاد سایه استفاده  می شود باید با احتیاط مصرف شود چون ممکن است با ایجاد گرما باعث شیوع بیماری اسپیتینگ شود بعد از 26 january(دی وبهمن ) در تمام طول زمستان میزان نور زیر 2500-1000 فوت کندل (fc) می باشد.

آب:

درطول مراحل ریشه زایی بستر نباید خیس باشد .موقعی که گلدان ها آورده می شوند به گلخانه در محیط پیش رسی اجازه دهیم بستر پیش رسی وپیاز ها را بتدریج گرم کرده واگر نیاز باشد دما و آبیاری را افزایش دهیم . گلدانها باید مرطوب باشند نه خیس موقعی که آنها آورده می شوند به درون گلخانه .آباضافی ویا جدب سریع آب توسط ریشه ها وماندن آب روی شاخ وبرگ باعث بیماری spittingمی شود.

دی اکسید کربن :

نیازی به دی اکسید کربن ندارد

تغذیه : نیاز ی به تغذیه خاصی ندارد  اما 250ppmنیتروژن به شکل نیترات کلسیم می تواند استفاده شود .

بستر کشت :

هر بستری که زهکش خوب داشته باشد وپاستوریزه باشد وphآن 7-6 باشد می تواند استفاده شود .مسائل قابل توجه دیگر آن وزن گلدانی  وقیمت وهزینه آن است .

پیاز های آماده شده می توانند پیش رس شوند بوسیله آب در ظرفهای شیشع=ه ای تمیز که مشاهده شود چطور سیستم ریشه زایی توسعه پیدا می کند بطور سنتی (عمومی ) ریشه های سنبل می تواند استفاده شود در دانشگاه آناتومی ورده بندی گیاهی برای شرح سیستم ریشه ای بایک ریشه کامل مانند برگ وتارهای کشنده وریشه های منقبض شونده .

 

 

کنترل ارتفاع :

ساقه گل دهنده پیازهای پیش رس شده جدول تمایل بیشتری به طویل شدن دارند نسبت به پیاز های دیگر جدول . محلول پاشی گل ها باغلضت 2000تا 1000ppmاستفاده می شود برای اثر نکردن این عمل .فقط محلول های آماده شده باید بطور تازه استفاده شوند برای محلول پاشی باید ارتفاع گیاه 7-10 سانتی متر باشد وشاخ وبرگ خشک شده باشد ودمای گلخانه 16-21درجه سانتیگراد باشد همچنین گلخانه باید دارای سوراخی باشد برای حذف گاز اتیلن . به مدت 12 ساعت بعد از محلول پاشی گیاه را آبیاری نکنید . اگر نیاز به محلول پاشی دوباره داشتید محلول پاشی نکنید گل آذینی را که به مرحله بلوغ رسیده یا رنگ آن مشخص شده ویا آنهایی که پیری زودرس در انها اتفاق افتاده .

فضای مورد نیاز :

موقعی که پیازها در گلدان کشت می شوند .یک پیاز قرار می گیرد در یک گلدان 3-10سانتی متر پیاز در یک گلدان 15سانتی متر و5-8 سانتی متر پیاز در یک گلدان 20 قرار می گیرند . گلدانها قرار داده می شوند گلدان در اتاق ریشه زایی وگلخانه پیش رسی .

سربرداری وغنچه گیری (چک گیری ):

به سربرداری ویا غنچه گیری نیازی ندارد.

قیم :

بطورمعمول ازقیم استفاده نمیشود ،اما اگر گلخانه دار یا خرده فروش براند که گیاهان تولید شده اند به یک مدت طولانی در دمای بالاو نور پایین قطرساقه آن نازک است ویا اگر ساقه گلدار سنگین است می توان یک سیم در قسمت پایین گل آذین فرو کرد تا ساقه گل دهنده را حفاظت کند .واژگونی ساقه یک مسئله مهم است در زندگی پس از برداشت سنبل گلدانی .امید است کاربرد florelکاهش خواهد داد مشکل ومسئله طویل شدن ساقه گل دهنده را.

جدول زمان بندی :

موقعی که پیازها وارد می شوند ، بازرسی شده و انبار می شوند در دمای 17cتا شروع شود پیش رسی آنها forcing)) فهرست برنامه ریزی کاملی برای سنبل و ژئوفیتها ی گوناگون دیگر توسعه داده شده توسط hertogh.گلخانه پیش رس کردن تقسیم بندی شده بله 6 برنامه پیش رسی یا جدول زمان بندی .

سنبل force(پیش رس ) می شود در خلال 21 روز در طول اواخر آذر واویل بهمن اما فقط 12-4 روز نیاز دارد در طول اواخر اسفند تا اواخر فروردین .

یک مسئله مهم در تولید سنبل نیاز آن به یک مکان خنک است . تیمار دمایی طولانی  مدت معمولا" محدود می کند تعداد پیازهایی که می توانند آماده شوند در طول سرمادهی وبه فروش برسند  از ولنتاین تا روز عید پاک .

بعد از اینکه پیاز ها را بیرون آوردند از سرما دهی برای روز ولنتاین ، زمان کافی وجود ندارد برای آماده کردن مابقی پیازها برای تعطیلی بعدی . به هر حال روش گلدانگیری با تا خیر رواج داده می شود تا کاهش پیدا کند مقداری از  زمان سرمادهی وفضایی که نیاز دارد. با این روش پیازها هنوز نگهداری می شوند در سرماد برای به تعداد تمام هفته هایی که به سرما نیاز دارند . در ابتدا پیاز های خشک از گلدان خارج شده و تقسیم می شوند تا آماده شوند . 8 هفته قبل از انتقال پیازها به گلخانه پیاز ها را در گلدان کاشته ، آبیاری می کنیم و بر می گردانیم  به مکان سرمادهی . در مکان سرمادهی نگهداری می شوند در دمای 5cتا ریشه های پیازها توسعه پیدا کرده وهمزمان با هم تولید برگ وشاخسار ه کنند . بنابراین محصول دوباره سنبل می تواند آماده شود در سرمادهی بعد از روز ولنتاین که محصول انتقال داده  می شود به گلخانه برای پیش رس شدن انبار کردن سرد وخشک نباید طول بکشد بیشتر از 8 هفته یا تا   آخر بهمن . بعد از این مدت پیازها با ید گلدان گیری شده وباقی بمانند 8 هفته در سرما وکشت شوند در یک بستر مرطوب . تیمار هارهای سرمایی آزمایش  شده برای این روش شامل 9و 7و5و 3و 1درجه سانتی گراد  می باشد و دمای بهینه 5 درجه سانتی گراد هم با رطوبت وهم تیمار خشکی بود دمای سرد زیر 5 درجه عموما" زیان آور است و درصد گلدهی را کاهش می دهد و اخه ها افزایش ارتفاع دارند در دمای بالاتر از 5 درجه سانتی گراد در هردو تقسیم بندی سرمادهی میتواند به کار برده شود همه ویا قسمتی از پیازها بسته به علاقه برای به فروش رساندن در روز ولنتاین . پیازها برای بهمن وروز ولنتاین بیرون آورده میشوند .سرمادهی میتواند ادامه داشته باشد برای پیازهایی که در گلدان کشت شده اند برای پیش رس کردن بعدی .

همه پیازها باید گلدان گیری شوند تا آخر بهمن اگرچه دما ی5 درجه سانتی گزراد دمای بهینه است اما دماتی پایین تر میتواند مخصوصا" در پیش رسی بعدی اضافه کنند شاخه یا رشد ریشه را توسعه دهد در سرما دهی .

حشرات :

در خلال پیش رسی aphids وتریپس ممکنه مسئله باشد . بعدا" معلوم شد که فقط موقعی که گیاهان پرگل هستند در محیط خانه

بیمار یها :

در طی مراحل پیش رسی مواجه می شویم با یک رقم از بیماریها همیشه تشریح می شوند وبازرسی می شوند پیازها هنگام ورود ونگهداری خواهند شد در یک منفذی بیماری باکتری ریشه پیاز xanthomonas سنبل وErwinia ،می تواند مشاهده شود از درون ودر سطح پیاز ،پنی سیلیوم ،کپک خاکستری می توند یک مشکل جدی باشد در طی سرمای انبار . قارچها می پوشانند پیازها راو می توانند نفوذ کنند به بافت ریشه . اتاقها ی ریشه زایی باید تهویه داشته باشند وپیازها بازرسی شوند در طی سرمادهی روی یک پایه معمولی .بوتریتیس می تواند باعث لکه های مدور روی گلچه هایا شاخ وبرگ می شود اگر رطوبت بالا باشد .

اختلالات فیزیولوژیکی :

مرطوب کردن پیازها در طی کشت واستفاده از دستکش وماسک کاهش می دهد امکان تحریکات پوستی را .

اسپیتینگ گل آدین رقمی از اختلال است که اتفاق می افتد موقعی که پایین ساقه گل بطور پیوسته شکسته می شود وقطع می شود از پایین گیاه .هرتوگ دلایل این اختلال را یخ زدگی پیاز ها ،تغییر سریع دما همراه بارطوبت زیادی کمک میکند به این مشکل . واژگونی ساقه گل آذین امید است که کنترل شود بوسیله محلول پاشی (اتفن پاشی) گلها .

پس از برداشت :

زمانیکه گلچه های پایینی رنگشان مشخص شده ،گیاهان می توانند در جعبه قرار داده شوند ،حمل شوند یادر معرض فروش قرار داده شوند و انهایی که فقط 2-4روز به مرحله تمام گل رسیده اند . گیاهان می توانن انبار شوند 4 هفته در دمای 0-2درجه سانتی گراد اما باید پوشیده شوند باروزنامه وبازرسی شوند غالبا": بوتریتیس می تواند مخرب باشد . به همه مشتریها مشاوره دهیم که نگه دارند گیاهارا در نور بالا وسرما ومشاوره دهیم که     دور اندازیم پیازهای پیش رس شده را بعد از گلدهی .

سنبل حساسیت کمی دارد به اتیلن . گل شاخه بریده سنبل باید فرئخته شوند موقعی که آنها نشان دهندرنگشان را وصفحه پایگاهی باید متصل باشد . موقع حمل باید به مشتری آگاهی داد که نگه دارد صفحه پایگاهی را وساقه را برش نزند گلها می توانند انبار شوند در 0-2درجه سانتی گراد وعمر گلدانی آن 6-8 روز باید باشد .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 9 شهریور 1389 :: نویسنده : baran
شنبه 10 اردیبهشت 1390 12:43 ب.ظ
دمت گرم .
baran سلام
خواهش میکنم
یه ادرسی یه میلی نداشتی !!!!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
کز سر صدق میکند شب همه شب دعای تو
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
قال مقال عالمی می کشم از برای تو

سلام
امیدوارم مطالب وب مفید باشه

مدیر وبلاگ : baran
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


.

.

.

كد ماوس